Stanovy


Oddílu tenisu TJ TATRAN Podbořany schválené na členské schůzi oddílu dne 29.6.2012


Čl. 1 Název, sídlo a právní postavení
Oddíl tenisu TJ TATRAN Podbořany

Oddíl tenisu (dále jen "oddíl") není právnickou osobou. Je to oddíl který spadá pod organizaci TJ TATRAN Podbořany, která je právnickou osobou a zastupuje oddíl navenek.

Oddíl nevede svoje vlastní účetnictví ale vede svoji pokladnu. Veškeré účtování a převody finanční hotovosti provádí hospodář oddílu.

Čl. 2 Cíl

Cílem oddílu je sdružit členy TJ TATRAN za účelem organizace sportu na kurtech TJ TATRAN Podbořany.

Čl. 3 Členství v oddílu

Členství v oddílu je individuální. Členem se může stát ten, který je členem TJ TATRAN, v TJ TATRAN Podbořany platí příspěvky TJ TARAN (dále jen společenský příspěvek) na příslušný kalendářní rok a zaplatí tenisový oddílový příspěvek (viz. Příloha č. 1)

Členy oddílu se mohou stát ti, kteří se ke členství dobrovolně písemně přihlásí a souhlasí se stanovami oddílu. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce. O přijetí rozhoduje výbor oddílu tenisu.

Členství v oddíle zaniká tím, že člen oddílu oznámil výboru oddílu, že z oddílu vystupuje, byl vyškrtnut nebo vyloučen.
Vyškrtnut bude člen, který bez vážného důvodu je dlužen společenské příspěvky TJ TATRAN Podbořany a oddílový příspěvek oddílu tenisu za příslušný kalendářní rok. Činnost v oddíle bez zaplacení není přípustná.

Zasloužilé členství mají členové, uvedení v příloze č. 3, těchto stanov. Tito členové jsou povinni platit společenský příspěvek TJ TATRAN. Neplatí oddílový příspěvek oddílu tenisu.

Vyloučen může být člen, který hrubě porušil stanovy. Návrh na vyloučení člena projedná výbor oddílu

Zánikem členství nezaniká povinnost uhradit dlužné částky a závazky.

Čl. 4 Práva a povinnosti členů

Člen oddílu, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze stanov, má právo:

Provozovat sport na tenisových kurtech, které jsou v majetku TJ TATRAN Podbořany

  • Zletilý člen má kromě toho práva a povinnosti :
    účastnit se členské schůze oddílu s hlasem rozhodujícím a volit na ní výbor oddílu tenisu
  • být volen do výboru oddílu tenisu
  • řádně platit členské spolkové a členské oddílové příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny,

Čl. 5 Organizační uspořádání oddílu tenisu

Oddíl tenisu má tyto organizační stupně: členská základna a výbor oddílu

Čl. 6 Členská schůze
Členská schůze musí být minimálně 1x ročně. Na ní jsou členové oddílu seznámeni s hospodařením oddílu za uplynulé období a volí výbor oddílu včetně předsedy oddílu na dobu 5 let. Plánují požadavky financí (pro výbor TJ) na další sezónu. Členská schůze schvaluje výši oddílového příspěvku na příslušnou sezónu.

Členská schůze včetně hlasování může být provedena virtuální formou přes webové stránky www.tenispodborany.cz

Čl. 7. Výbor oddílu

Výbor oddílu je odpovědný členské schůzi oddílu a výboru TJ TATRAN. Řídí činnost oddílu v období mezi členskými schůzemi rozhoduje o všech věcech, které se týkají oddílu a nejsou pouze v pravomoci výboru TJ TATRAN Podbořany. Za výbor oddílu jedná s výborem TJ TATRAN předseda a jednatel oddílu. Písemné právní úkony podepisuje za oddíl tenisu předseda oddílu. Výbor oddílu se skládá ze 3 členů ( předseda, hospodář a jednatel) které zvolí členská schůze oddílu. (příloha č.2)

Čl. 8 Výše oddílového příspěvku

Je schvalována členskou schůzí oddílu. (Viz příloha č. 1)

Čl. 9 Závěr

Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy. Toto úplné znění stanov schválila členská schůze dne 29.6.2012 a téhož dne i nabývají platnosti. To co neřeší tyto stanovy oddílu tenisu, řídí se stanovami TJ TATRAN Podbořany.

Příloha č. 1

ad čl. 8 Výše oddílového příspěvku na rok 2013

Členská schůze, která se konala dne 29.6.2012, schválila příspěvek na rok 2013, který se skládá z oddílového příspěvku a příspěvku TJ TATRAN Podbořany ve výši:

800,- Kč pro členy od 18 do 60 let

300,- Kč pro členy od 15 do 18 let a pro členy nad 60 let

100,- Kč pro děti do 15 let a zasloužilí členové oddílu

Částku společenského příspěvku TJ TATRAN Podbořany která činí na rok 2012 100,- Kč na člena, převede hospodář oddílu z poklakladny oddílu na účet TJ TATRAN Podbořany.

Záznam o zaplacení členského příspěvku bude proveden hospodářem oddílu na zadní stranu členského průkazu.

Příloha č. 2

Členové výboru oddílu tenisu

  1. Předseda oddílu - Stanislav Chmelař
  2. člen VV - Petr Ráliš
  3. člen VV - Marek Otta
  4. člen VV - Jiří Jenč

Příloha č. 3

Zasloužilí členové oddílu tenisu jsou všichni ti, kteří se zasloužili o vybudování areálu tenisových kurtů a činnosti oddílu.

K 31.4.2015 to jsou: J. Lhoták, V.Záhorský, J.Drápal, F.Tučím

Příloha č. 4

Pravidla na kurtech TJ TATRAN Podbořany

Základní pravidla.

Do prostoru tenisového areálu mohou vstupovat členové tenisového oddílu, jejich hosté, hostující hráči a v případě turnaje diváci. Vstup na tenisové dvorce je povolen pouze členům oddílu, /řádným i přispívajícím/ a jejich hostům pouze v doprovodu člena oddílu.

Každý návštěvník kurtů je povinen udržovat pořádek a dodržovat pravidla slušného chování. Po ukončení hry jsou hráči povinni kurty zaméct, ukidit, zkontrolovat dvorec a jeho vybavení. Případné nedostatky nahlásit správci, nebo přes webové stránky vedení oddíu.

Hráč je povinen mít u sebe členský průkaz, který předloží na vyzvání jinému členu oddílu.

Diváci se mohou zdržovat pouze v prostoru laviček